اطلاعیه انجمن ها

ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا

ﺑﺎ ﺳﻼم و ﻧﺛﺎر ﺧﯾر

در راﺑطـــﮫ ﺑـــﺎ ﺗﺎﺳـــﯾس اﻧﺟﻣـــن ﻋرﻓـــﺎن ﺣﻠﻘـــﮫ آﻣرﯾﮑـــﺎی ﺷـــﻣﺎﻟﯽ (در اﯾـــن اطﻼﻋﯾـــﮫ ﺑـــﮫ ﻧـــﺎم اﻧﺟﻣـــن ﻣرﮐـــزی) ﮐـــﮫ در اداﻣــــﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾــــت ھــــﺎی دھــــﮫ ﮔذﺷــــﺗﮫ ﺧــــﺎﻧواده ام و ﺟﻣﻌــــﯽ از ھﻣراھــــﺎن ﻋزﯾــــز و ﻣﺣﺗــــرم ﻋرﻓــــﺎن ﺣﻠﻘــــﮫ در ﺗورﻧﺗــــوی ﮐﺎﻧــــﺎدا و راه اﻧــــدازی ﺣــــدود ۲۰۰ ﺗﺟﻣــــﻊ در آﻣرﯾﮑــــﺎی ﺷــــﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯾــــت ھــــﺎی ﺣﻘــــوق ﺑﺷــــری ﮔﺳــــﺗرده در ﺟﮭــــت اﺣﻘــــﺎق ﺣﻘــــوق  و آزادی اﯾﻧﺟﺎﻧــــب و ﻣــــدﯾرﯾت و ﮐﻣــــﮏ ھــــﺎی ذﯾﻘﯾﻣــــت ﺑــــرای ﺧــــروج از اﯾــــران ﭘــــس از آزادی و ﺗﮭدﯾــــد ﺑـــﮫ ﺗـــرور از طرﯾـــﻖ ھﻣـــﺎھﻧﮕﯽ ھـــﺎی ﻻزم ﺑـــﺎ ﻧﮭﺎدھـــﺎی ﺑـــﯾن اﻟﻣﻠﻠـــﯽ ﺑـــرای رﺳـــﯾدن ﺑـــﮫ ﮐﺎﻧـــﺎدا ﮐـــﮫ ﺑـــزودی ﺳـــﺎﻟﮕرد آن ﻓـــرا ﻣﯾرﺳـــد،  ﺑدﯾﻧوﺳـــﯾﻠﮫ ﺑـــﮫ اطـــﻼع ﻣﯾرﺳـــﺎﻧد ﮐـــﮫ ﺧـــواھرم ﺧـــﺎﻧم آذردﺧـــت طـــﺎھری ﺑـــدﻧﺑﺎل ﺗﺎﺳـــﯾس ﻣوﺳﺳـــﮫ ﻋرﻓـــﺎن ﮐﯾﮭﺎﻧﯽ ﺣﻠﻘـــــﮫ ﮐﺎﻧـــــﺎدا و اﻧﺳـــــﺗﯾﺗوی ﺑـــــﯾن اﻟﻣﻠﻠـــــﯽ ﺳـــــﺎﯾﻣﻧﺗوﻟوژی ﮐﺎﻧـــــﺎدا ھﻣﭼﻧـــــﯾن ﻣﺷـــــﺎرﮐت و ھﻣﮑـــــﺎری ﻗطﻌـــــﯽ در ﺗﺎﺳــــﯾس ﻣوﺳﺳــــﮫ ﻋرﻓــــﺎن ﮐﯾﮭــــﺎﻧﯽ ﺣﻠﻘــــﮫ آﻣرﯾﮑــــﺎ و ﻣوﺳﺳــــﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘــــﺎﺗﯽ ﮐﺎزﻣواﯾﻧﺗــــل ﮐﺎﻧــــﺎدا ﺑــــﺎ اﯾﻧﺟﺎﻧــــب، اﻧﺟــــﺎم اﻣــــورﺧﯾرﯾــــﮫ ﺑــــﺎ ھﻣﮑــــﺎری ﻣﻌرﻓــــت ﭘژوھــــﺎن ﻋرﻓــــﺎن ﺣﻠﻘــــﮫ در ﺗورﻧﺗــــو و ﺑﺳــــﯾﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯾــــت ھــــﺎی دﯾﮕــــر طــــﯽ ﺳــــﺎﻟﯾﺎن ﮔذﺷــــﺗﮫ، اﻗــــدام ﺑــــﮫ راه اﻧــــدازی اﻧﺟﻣــــن ﻋرﻓــــﺎن ﺣﻠﻘــــﮫ آﻣرﯾﮑــــﺎی ﺷــــﻣﺎﻟﯽ ﻧﻣــــوده و آﻧــــرا در ﺟﮭــــت ﺧــــدﻣت ﺑــــﮫ اھــــداف ﻣﺟﻣوﻋـــﮫ ﺑـــﮫ اﯾﻧﺟﺎﻧـــب ﺗﻘـــدﯾم ﻧﻣـــود ﮐـــﮫ ﺑـــﺎ ﻣـــدﯾرﯾت ﻣـــن ﺑـــﮫ ﻧظـــﺎرت و اﻣـــور ھﻣـــﺎھﻧﮕﯽ ﮐﻠﯾـــﮫ اﻧﺟﻣـــن ھـــﺎ ﺑﭘـــردازد.

ﺑﻧـــﺎﺑراﯾن، ﺿـــﻣن اﯾﻧﮑـــﮫ ﺑـــدﯾﮭﯽ اﺳـــت ﮐـــﮫ ﮐﻠﯾـــﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾـــت ھـــﺎی ﻋرﻓـــﺎن ﺣﻠﻘـــﮫ زﯾرﻧظـــر ﻣﺳـــﺗﻘﯾم ﺧـــود ﻣـــن اﻧﺟـــﺎم ﻣﯾﮕﯾـــرد؛ ﺑـــﺎ ﺗوﺟـــﮫ ﺑـــﮫ ﮐﻣﺑـــود وﻗـــت ﺑﻧـــده ﮐـــﮫ ﻣـــﯽ ﺑﺎﯾﺳـــﺗﯽ ﺻـــرف اﻣـــور آﻣوزﺷـــﯽ ﺷـــود، درﺧواﺳـــت ﻧﻣـــوده ام ﮐﻠﯾـــﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾـــت ھـــﺎی اﯾـــن اﻧﺟﻣـــن ﮐـــﮫ ﺧـــود اﯾﺷـــﺎن ﺑﻧﯾﺎﻧﮕـــذاری ﻧﻣـــوده و ﺳـــﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭـــﺎی ﻣرﺑـــوط ﺑـــﮫ اﻧﺟﻣﻧﮭـــﺎ، ﺻـــدور ﺳـــرﺗﯾﻔﯾﮑﯾت و ﺑﺎرﮐـــد اﻧﺟﻣﻧﮭﺎ و ھﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣرﺗﺑط را ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ وھﻣﮫ ﻣوارد را ﺷﺧﺻﺎ دﻧﺑﺎل ﮐﻧ ﻧد. از اﯾﻧرو:

  • ﮐﻠﯾـــﮫ ﻋﻼﻗﻣﻧـــدان ﺑـــﮫ ﺗﺎﺳـــﯾس اﻧﺟﻣـــن ھﺎ (رﺳـــﻣﯽ- ﻏﯾـــر رﺳـــﻣﯽ)، ﭘـــس از ﺗﻧظـــﯾم ﺻورﺗﺟﻠﺳـــﮫ و ﺗﻌﯾـــﯾن ھﯾﯾـــت ﻣوﺳــــس ﺑــــﺎ ارﺳــــﺎل ﯾــــﮏ ﻧﺳــــﺧﮫ از ﺻورﺗﺟﻠﺳــــﮫ ﺧــــود اﻗــــدام ﺑــــﮫ درﯾﺎﻓــــت ﺳــــرﺗﯾﻔﯾﮑﯾت و ﺑﺎرﮐــــد ﻣرﺑوطــــﮫ از اﻧﺟﻣــــن ﻣرﮐــــزی ﻋرﻓــــﺎن ﮐﯾﮭــــﺎﻧﯽ ﺣﻠﻘــــﮫ ﺟﮭــــت ھﻣــــﺎھﻧﮕﯽ ﺑﻌــــدی و ﺳــــﮭوﻟت در ارﺗﺑﺎطــــﺎت ﺑﭘردازﻧــــد. ارﺳــــﺎل ﺻورﺗﺟﻠﺳــــﮫ ﺑﻣﻧزﻟــــﮫ ﭘــــذﯾرش اﺳﺎﺳــــﻧﺎﻣﮫ ﮐﻠــــﯽ ﻣﺻــــوﺑﮫ ﻋرﻓــــﺎن ﺣﻠﻘــــﮫ ﻣــــﯽ ﺑﺎﺷــــد. ھﻣﭼﻧــــﯾن ﻻزم اﺳــــت ﮐــــﮫ ﺻورﺗﺟﺑﺳﮫ ھﯾﯾت ﻣدﯾره ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧﯾز ﺑرای اﻧﺟﻣن ﻣرﮐزی ارﺳﺎل ﺷود.
  • اﻧﺟﻣـــــن ﻣرﮐـــــزی، ﻣداﺧﻠـــــﮫ ای در ﺗﻌﯾـــــﯾن اﺷـــــﺧﺎص و اﻓـــــراد در اﻧﺟﻣﻧﮭـــــﺎ و اﻧﺗﺧﺎﺑـــــﺎت ﻣرﺑوطـــــﮫ ﻧﺧواھـــــد داﺷت.
  • اﻧﺟﻣــــن ﻣرﮐــــزی، ﻣداﺧﻠــــﮫ ای در ﺗﻧظــــﯾم اﺳﺎﺳــــﻧﺎﻣﮫ داﺧﻠــــﯽ اﻧﺟﻣﻧﮭــــﺎ ﻧــــدارد. ﺑﺷــــرط اﯾﻧﮑــــﮫ ﻧــــﺎﻗض اﺳﺎﺳــــﻧﺎﻣﮫ ﮐﻠﯽ اﻧﺟﻣن ﻧﺑﺎﺷد.
  • اﻧﺟﻣــــن ﻣرﮐــــزی، ھﯾﭼﮕوﻧــــﮫ ﻣﺳــــﯾوﻟﯾﺗﯽ در ﻗﺑــــﺎل ارﺗﮑــــﺎب ﺗﺧﻠﻔــــﺎت اﺣﺗﻣــــﺎﻟﯽ ھﯾﯾــــت ﻣــــدﯾره و اﻋﺿــــﺎی اﻧﺟﻣــــن ﻧﺧواھد داﺷت.

ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﻣورد ﻻزم و ﺿروری ﺑﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯾده ﻣﯾﺷود.

ﺑﺎ آرزوی ﺗوﻓﯾﻖ اﻟهی

ﻣﺣﻣد ﻋﻠﯽ طﺎھری

ﺗورﻧﺗو: ۱۲ ﻓورﯾﮫ ۲۰۲۱ ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ ۲۴ ﺑﮭﻣن ﻣﺎه   ۱۳۹۹