اطلاعیه

۱- طبق یکی از اصول عرفان حلقه(صفحه۱۲۸- کتاب انسان از منظری دیگر): شعور الهی نیاز به هیچ مکملی ندارد. لذا هیچ چیزی تحت هر نام و عنوانی قابل اضافه کردن به آن نبوده و این موضوع قابل اثبات است. چرا که با حذف عامل اضافه شده مشاهده می شود حلقه وحدت کماکان عمل می کند و این خود رسوا کننده بدعت گزاران و متقلبین خواهد شد. در این رابطه هیچ گونه بدعتی پذیرفته نیست و فقط نشان دهنده میل فرد به خودنمایی و مطرح کردن خود است.
با توجه به موضوع فوق: ادعای انجام فرادرمانی و تشعشع دفاعی و … با عشق و … راه را برای ادعای افراد به اینکه آنها بوده اند که با عشق خود ایجاد درمان نموده اند و… را باز میکند. از اینرو، توجه مخاطبین را از شعور و هوشمندی الهی منحرف نموده و موجب غرور و خودنمایی آنها خواهد شد. بنابراین این ادعا به طور کامل مردود است. هرچند که انسان جویای کمال، خود بخود همه کارها را در مسیر تعالی، با عشق انجام میدهد.
۲- در خصوص این که موجودات غیر ارگانیک و شبکه منفی درس های عرفان حلقه را فراگرفته و با حلقه ها آشنا می شوند و ضد آن را بر روی مربیان و افراد پیاده می کنند(این موضوع بسیار تعجب برانگیز است). هرچند که قبلا چنین حرفی را به صورت آپدیت کردن حلقه ها و … از بعضی افراد به منظور رسیدن به منافع و اهداف شخصی شنیده شده و … لازم است در این رابطه به اصل تعریف هوشمندی برگردیم که شعور و هوشمندی الهی نیاز به آپدیت کردن و به روز شدن ندارد(به ویژه توسط کسانی که این موضوع را مطرح میکنند) و هر کاری لازم باشد هوشمندی، آن را در خود داشته و انجام میدهد. شرح وظیفه شبکه منفی و موجودات غیرارگانیک هم معلوم و در مقابل آنها شبکه مثبت نیز نقش مشخصی دارد. در نتیجه این صحبت های تفرقه افکنانه که به طور عمده از سوی افرادی خاص به منظور ایجاد شبهه و سردرگمی مطرح میشود، کاملا باطل و مردود می باشد. زیرا اگر هوشمندی و شعور الهی هم نیاز به اپدیت و به روز کردن داشته باشد، باید هوشمندی دیگری که از آن در سطح بالاتری باشد، این کار را انجام بدهد که در این صورت سیر تسلسل باطل رخ می دهد و … ضمن اینکه هوشمندی ای که(چه مثبت و چه منفی) نیاز به آپدیت کردن داشته باشد، دیگر هوشمندی الهی محسوب نمی شود.
۳- موضوع شدت بیرون ریزی های برخی از مربیان هیچ ارتباطی به طی مسیر کمال و حلقه ها و … ندارد بلکه به واسطه به بازی گرفتن شعور و هوشمندی الهی، تخلفات محرز(اعلام حلقه های نامربوط و… مطالب مغایر با اصول عرفان حلقه و… به منظور های غیر متعالی و…) و عدم رعایت سوگندنامه ها، عدم رعایت بینش ها(به ویژه در رابطه با موجودات غیرارگانیک) و به طور کلی عدم رعایت امانتداری و خودنمایی و … می باشد. به طور مسلم اینگونه افراد ضمن تحمل این سختی های ناخواسته تحت عنوان بیرون ریزی، به هیچ عاقبت خوش آیندی به دلیل مبادرت به تخلف و خیانت به شعور الهی دست نخواهند یافت. از اینرو همه معرفت پژوهان عزیز را دعوت به بازگشت به اصل موضوع عرفان(حرکت از کثرت به وحدت) می نماید تا از نعمت روزی آسمانی حقیقی برخوردار شویم(و نه زور زدن های زمینی باطل آنهم به نام دریافت آگاهی که بطلان همه آنها ثابت خواهد شد).
۴- وجود میکرب و ویروس، انگل و … در بدن ، هیچ ارتباطی به حمله شبکه منفی ندارد. حمله شبکه منفی از طریق اغوا و فریب و ایجاد غرور و منیت و دادن آگاهی های دروغ و کذب و غلط و باطل و … صورت می گیرد نه با ایجاد بیماری و قرار دادن ویروس های بیماری زا در بدن انسان. همچنین بسیاری از مشکلات روزمرگی انسان به واسطه بینش های غلط و اوضاع نابسامان اجتماعی است و هیچ ارتباطی به بیرون ریزی ها ندارند و …

با آرزوی توفیق الهی
محمد علی طاهری