خبر

سخنان خانم گیلی منچین، نایب رئیس کمیسیون بین المللی آزادی ادیان در امریکا در مورد استاد محمدعلی طاهری در پنجمین وبینار آزادی عقاید و مذاهب از دقیقه ۶:١٧
https://youtu.be/TnSjzuJyevU